Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનમહાનગર સેવા સદન Ĥહરખબર ° ˲માકં : ૨૭ / ૨૦૨૩-૨૪ અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનના િવિવધ ખાતાઓ માટ° નીચે જણાવેલ જƊયા ભરવા માટ° િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૧૫/૦૪/૨૦૨૪ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક Ʌધુ ીમાં મળેતેરŽતે ફƈત ઓનલાઇન અરĥઓ મગં ાવવામાં આવેછે. જƊયાȵું નામ સહાયક ȩુનીયર કલાક½ જƊયાની સ ંƉયા Ȣુલ - ૬૧૨ (૨૬૮ – ‡બન અનામત, ૬૧ - આ.ન.વ., ૧૩૭- સા.શૈ.પ.વ., ૧૭ - અȵ.ુĤિત, ૧૨૯ - અȵ.ુ જનĤિત) નોધ: ˆદƥયાગં અનામતની હાલ ૩૬ ખાલી જƊયા Ȑતેક°ટ°ગરŽમાં સમાવવાની રહશે. ° લાયકાત 1. કોઈ પણ માƛય િવČાશાખાના સેકƛડ કલાસ ˴ેજȻએુ ટ પાસ2. સરકાર માƛય સ ંƨથામાથં ી સી.સી.સી. પાસ પગારધોરણ હાલ ફŽƈસ વેતન Į. ૨૬૦૦૦/- ́ણ વષ½Ʌધુ ી Ɨયારબાદ કામગીરŽના Ⱥƣુયાકં નનેƚયાને લઇ, લેવલ – ૨, પેમે˼Žƈસ Į. ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની ˴ેડમાં બઝે ીક+િનયમȺજુબમળŽ શકતા અƛય ભƘથા.ં વયમયા½દા 33 વષ½થી વȴુનહӄ, િસવાય ક° અમદાવાદ ƠȻિન. કોપુ Ҵર°શનમાં ફરજ બĤવતા હોય. -:સી.સી.સી.ની લાયકાત બાબતે:-  સી.સી.સી. પાસ Ӕગેની લાયકાત સદં ભ±: Ȥજુ રાત ȺƣુકŽ સેવા વગકરણ અને ભરતી(સામાƛય િનયમો) ૧૯૬૭ના િનયમ-૮(૧-એ)ની જોગવાઇ Ⱥજુ બ કોƠƜȻટુરȵું બેઝીક નોલેજ રાવતા હોવાȵું ̆માણપ́ રȩુ કરવાȵું રહશે. સરકાર ° ̒ીના સામƛય વહŽવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ના ઠરાવ માકં : સીઆરઆર-૧૦- ૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પ́ક – ૧માં દશા½વલે ƟયાસǠમને ોƠƜȻટુરના બઝે ીક નોલેજ તરŽક° Ĥહર કર ° °લ છે. આ અƟયાસ˲મ Ⱥજુ બના કોƠƜȻટુર વષયની ણકારŽ Ӕગેȵુકોઇપણ સƨં થાȵું ̆માણપ́ માƛય રહશે. વ ȴમુ ાં માƛય ȻિુનવસટŽ અથવા સરકાર Ďારા માƛય સ ંƨથામાં કોƠƜȻટુર ìાન Ӕગને ા કોઇપણ ˆડƜલોમાં, ˆડ˴ી ક° સટફŽક°ટ કોસ½ કર°લ હોય તેવા ̆માણપ́ો અથવા ˆડ˴ી ક°ˆડƜલોમાનં ા અƟયાસ˲મમાં કોƠƜȻટુર એક િવષય તરŽક° હોય તેવા ̆માણપ́ો અથવા ધોરણ – ૧૦ અનેધોરણ – ૧૨ની પરŽëા કોƠƜȻટુર િવષય સાથેપાસ કર°લ હોય તેવા ̆માણપ́ો માƛય રહશે. આ તબ ° ïે ̆માણપ́ ન ધરાવતા ઉમેદવારો અરĥ કરŽ શકશે પરંȱુ અજમાયશી સમય દરƠયાન આ ̆માણપ́ અȧકૂ રȩુ કરવાȵું રહશ° ેઅƛયથા િનમȰકંૂ રદબાતલ ઠરશે.  રાԌય સરકાર̒ીના સામાƛય વહŽવટ િવભાગ, ઠરાવ ˲માકં : પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટ½-૩-ક તા.૦૧/૦૪/૧૭માં દશા½ƥયા Ⱥજુ બના કોƠƜȻટુર સબં િંધત શૈë‡ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ સવં ગ½માં સીધી ભરતીથી િનમȰકંૂ પામેલ કમ½ચારŽ/અિધકારŽઓને સી.સી.સી./ સી.સી.સી.+ની પરŽëામાથં ી ȺŠƈુ ત આપવાȵું ઠરાવેલ છે. -: ઉપરોƈત જƊયા માટ° ઓનલાઇન અરĥ કરતી વખતેઉમેદવાર° ƚયાનેલેવાની અગƗયની Ʌચુ નાઓ :- 1. ƨટ°. કિમˆટ ઠરાવ ˲માકં : ૬૯૨ તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૩ અને ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ˲માકં : ૫૯૭ તા: ૩૦/૧૦/૨૦૨૩ અȵસુ ાર ‡બન અનામત વગ½ના (ˆદƥયાગં જન વગ½ િસવાયના) ઉમદેવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૫૦૦/- (Ӕક° Įિપયા પાચં સો ȶરૂા) તથા આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુ Ĥિત, અȵ.ુ જનĤિતના (ˆદƥયાગં જન વગ½ િસવાયના) ઉમેદવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૨૫૦/- (Ӕક° Įિપયા બસો પચાસ ȶરૂા) ઓનલાઈન તા:૨૫/૦૪/૨૦૨૪ Ʌધુ ીમાં ભરવાના રહશે. ° (ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ ભરવાની રહશ° ે નહӄ.) 2. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ભર°લ િવગતો સમ˴ ભરતી ̆ˆ˲યા માટ° આખરŽ ગણવામાંઆવશે અનેતેના ȶરુાવા અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શન માગં ેƗયાર° અસલમાં (̆મા‡ણત નકલો સˆહત) રȩૂકરવાના રહશે. ચકાસણી દર ° Ơયાન ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ભર°લ િવગતો તથા ȶરુાવામાં ફ°રફાર અથવા તફાવત જણાશેતો ઉમેદવારŽ રĆબાતલ ગણવામાં આવશે. 3. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં Ȑ પાસપોટ½ સાઇઝનો ફોટો˴ાફ Upload કર°લ હોય, તે ફોટો˴ાફની વȴુકોપીઓ પોતાની પાસેરાખવાની રહશે અને ભરતી ° ̆ˆ˲યા (લે‡ખત પરŽëા / ઇƛટરƥȻુ/ િવગરે°) સમયે તેવો જ ફોટો˴ાફ રȩૂકરવાનો રહશે. ° 4. એક ઉમેદવાર એક ક°ડર માટ° એક જ અરĥ કરŽ શકશે. એક ક°ડર માટ° એક થી વȴુઅરĥના ˆકƨસામાં છેƣલી ઓનલાઇન કƛફમ½ થયેલ અરĥ જ માƛય ઠરશ.ે બાકŽની અરĥ રĆ કરવા Ӕગે િનણ½ય કરવાની સĂા માન. ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીની રહશ° ેઅનેતેઉપરાતં ભર°લ ફŽ ના નાણાં પરત મળવાપા́ રહશે નહ ° ӄ. 5. Әમર, લાયકાત અને અȵભુ વ ઓનલાઇન અરĥ ƨવીકારવાની છેƣલી તારŽખના રોજની ગણવામાં આવશે. 6. માક½શીટ, ડŽ˴ી સટફŽક°ટમાં ˴ેડ દશા½વલે હોય તો તેȵું સમકë ટકામાં માƛય ȻિુનવસટŽȵું કƛવઝ½ન કોƧટક રȩૂકરવાȵું રહશે. ° 7. અ.ƠȻ.ુકો.માં ફરજ બĤવતા કમ½ચારŽએ અસલ ̆માણપ́ોની ચકાસણી સમયે છેƣલા માસની પગારƨલીપ રȩૂકરવાની રહશ° ે. આ ઉપરાતં જો એક કરતાં વȴુહોĆા ઉપર ફરજ બĤવેલ હોય તો ̆મોશન ક° િસલેƈશનના Ɇુકમની નકલ અવƦયપણે રȩૂકરવાની રહશે. ° 8. Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના હોય તેવા અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° અનામત જƊયા ઉપર ક° ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર અરĥ કરવાની છે ક° ક°મ ? તે ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ƨપƧટ જણાવવાȵું રહશે અને ° Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના અનામત Ĥિતના ઉમેદવારો ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર અરĥ કરશેતો આવા ઉમેદવારોને ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર ઉમેદવારોને લાȤુપડતા ધારા-ધોરણો લાȤુપડશે. 9. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ જણાવેલ અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° તેની Ĥિત Ӕગેȵું (અȵ.ુ Ĥિત, અȵુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથક રŽતે નબળા વગ½ (EWS/આ.ન.વ.) Ȥજુ રાત સરકાર̒ી Ďારા નïŽ કરાયેલ નȺનૂ ા Ⱥજુ બȵું સરકાર̒ીના સëમ અિધકારŽ Ďારા આપવામાં આવેલ ̆માણપ́ રȩુકરવાȵું રહશે. ° સદર ̆માણપ́ ˲માકં અનેતારŽખ ઓનલાઈન અરĥમાં અવƦયપણેદશા½વવાના રહશે. ° 10. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ જણાવેલ અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના હોય તેવા અȵɅુ ‡ુચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ુચત જનĤિત, સામાĥક શૈë‡ણક પછાત વગ તથા આિથ ½ ક રŽતે નબળા વગ½ (EWS//આ.ન.વ.) ના ઉમેદવારોના ˆકƨસામાં ઉપલી વયમયા½દામાં પાચં (૫) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. Ȥજુ રાત રાԌય િસવાયના અƛય રાԌય Ďારા ઇƨȻુકર°લ ઉપરોƈત Ĥિતના સટ.ને આધાર° અનામત Ӕગને ો કોઇ પણ લાભ મળવાપા́ રહશે નહ ° Ž. 11. િનયમાȵસુ ાર મˆહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા½દામાં પાચં (૫) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. 12. મˆહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાનેબદલેપિતના નામેઅરĥ કરવા માગં તા હોય તો તેમણેલƊન રĥƨ˼°શનની નકલ અસલ ̆માણપ́ોની ચકાસણી સમયે ફરĥયાતપણેરȩૂકરવાની રહશે. ° 13. અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અનેશૈë‡ણક રŽતેપછાત વગ½ અનેઆિથક રŽતે નબળા વગ½ :-  Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ અનેઆિથક રŽતે નબળા વગ½ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગ½ના ઉમેદવાર તરŽક° લાભ મળશે.  અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ અને આિથક રŽતે નબળા વગ½ પૈકŽ ઉમેદવાર Ȑ વગ½ના હોય તેની િવગતો અરĥપ́કમાં અȧકૂ આપવી.  ઉમેદવાર° અરĥ પ́કના સબં િંધત કોલમમાં Ȑ તે અનામત કëા દશા½વેલ નહŽ હોય તો પાછળથી અનામત વગ½ના ઉમેદવાર તરŽક° લાભ મેળવવાનો હï દાવો માƛય રાખવામાં આવશેનહӄ  અનામત વગ½નો લાભ મળે વવા ઈƍછતા ઉમેદવાર° તને ા સમથ½નમાં સëમ અિધકારŽ Ďારા િનયત નȺનૂ ામાં આપવામાં આવેĤિત ̆માણપ́ની નકલ અરĥ સાથે અȧકૂ સામલે કરવાની રહશે. ° અરĥપ́ક સાથેĤિત ̆માણપ́ની નકલ સામેલ નહӄ હોય તો તેપાછળથી ƨવીકારવામાં આવશે નહӄ અને અરĥ પ́ક રદ થવાના પા́ થશે.  સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ના ઉમેદવારોનેઅનામતનો લાભ જો તઓે નો સમાવેશ “ ઉƛƛત વગ½માં “ નહӄ થતો હોય તો જ મળવા પા́ થશે.  સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ના ઉમેદવારોએ ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ ન થતો હોવાȵુ Ӕગેȵું સામાĥક ƛયાય અનેઅિધકાˆરતા િવભાગȵું તા-૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે Ȥજુ રાતી નȺનૂ ા ‘ પરŽિશƧટ-ક ‘ Ⱥજુ બȵુંઅથવા નવા િનયત કરાયેલ Ȥજુ રાતી નȺનૂ ા ‘ પરŽિશƧટ૪ ‘ Ⱥજુ બȵું ̆માણપ́ રȩૂકરવાȵું રહશે. °  સામા‰જક ƛયાય અને અિધકારŽતા િવભાગના તા-૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ ˲માકં સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ Ⱥજુ બ ‘ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નહŽ થવા Ӕગને ા ̆માણપ́‘ ની મહĂમ અવિધ (VALIDITY) ઈƦȻુ થયા-વષ½ સˆહત ́ણ નાણાકં Žય વષ½ની રહશે પરં ° ȱુઆɂુ ̆માણપ́ સબં િંધત Ĥહરાત માટ ° ° ઓનલાઈન અરĥ કરવાની છેƣલી તારŽખ Ʌધુ ીમાં ઈƦȻુકરાયલે હોɂું જોઈએ (એટલેક° તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૪ Ʌધુ ીમા)ં . જો આ ̆માણપ́ આ સમયગાળા દરિમયાન ઈƦȻુથયɀે ુહશે, તો જ માƛય રાખવામાંઆવશેઅƛયથા તેમાƛય રાખવામાં આવશે નહӄ.  પˆર‡ણત મહŽલા ઉમેદવારોએ આɂુ ̆માણપ́ તેમના માતા-િપતાની આવકના સદં ભ½માં રȩૂ કરવાȵું રહશ° ે.જો આવા ઉમદેવારોએ તેમના પિતના આવકના સદં ભ½માં રȩૂકર°લ હશેતો તમે ની અરĥ રદ કરવામાં આવશે.  ઉમેદવાર° ઓનલાઈન અરĥ કરતી વખતે Ȑ ‘ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નહŽ થવા Ӕગેȵું̆માણપ́‘ ની િવગતો જણાવેલ હોય તેનીજ નકલ અરĥ સાથે જોડવાની રહશે. જો આવા ° ̆માણપ́માં કોઈ ȹલૂ હોવાના કારણેઉમેદવાર Ĥહરાતની છે ° ƣલી તારŽખ બાદȵું નɂું ̆માણપ́ મેળવે તો પણ સામા‰જક અને શૌë‡ણક રŽતે પછાત વગના ઉમેદવાર તર ½ Žક° પા́ થવા માટ° ઓનલાઈન અરĥમાં જણાવેલ ̆માણપ́ જ માƛય રહશે. °  ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ ન થતો હોવા Ӕગેȵું̆માણપ́ આપવા માટ° ૬ માપદંડો ƚયાનેલવે ાય છે. ̆માણપ́ની અવિધ હવે́ણ નાણાકં Žય વષ½ની છે. પરંȱુઉƈત માપદંડો પૈકŽ કોઈપણ માપદંડમાં આ અવિધ દરƠયાન ફ°રફાર થાય તો તેની ƨવૈ‹ƍછક Ĥહર° ાત સબં િંધત ઉમેદવાર° તથા તેના માતા- િપતા / વાલીએ ƨવયં સબં િંધત સĂાિધકારŽ તેમજ તેના Ďારા ̆માણપ́માં કોઈ ફ°રફાર કરવામાં આવે તો અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનને કરવાની રહશે ° . ઉમેદવાર / માતા-િપતા / વાલી આવી Ĥહરાત ન ° ˆહ„ કરŽને કોઈપણ િવગતો ġપાવશેતો તેઓ કાયદ°સરની કાય½વાહŽને પા́ બનશે અનેતેઓએ મળે વલે અનામતનો લાભ રĆ કરવાપા́ થશે. ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નˆહ થવા Ӕગેના ̆માણપ́ મેળવવા માટ°ના કોઈપણ માપદંડમાં ફ°રફારની ƨવૈ‹ƍછક Ĥહરાત કરવાની ° જવાબદારŽ ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલીની ƥયˆકતગત રŽતે અને સ ંȻƈુત રŽતે રહશે. °  સામા‰જક ƛયાય અને અિધકારŽતા િવભાગના ઠરાવ ˲માકં :ઈડબƣȻએુ સ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૩.૦૯.૨૦૧૯ની જોગવાઈ Ⱥજુ બ આિથક રŽતેનબળા વગҴ (EWS) માટ°ના પા́તા ̆માણપ́ો ઈƨȻુ(ISSUE) થયા તારŽખથી ́ણ વષ½Ʌધુ ી માƛય ગણવામાં આવશે. આિથક રŽતે નબળા વગҴના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારના સામા‰જક ƛયાય અનેઅિધકારŽતા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ˲માકં : ઈ.ડબƣȻ.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ નȺનૂ ા(Ӕ˴ેĥમાં Annexure KH અથવા Ȥજુ રાતીમાં પˆરિશƧટ-ગ)માં મળે વેલ આિથક રŽતે નબળા વગҴ માટ°ના ̆માણપ́ના નબં ર અનેતારŽખ ઓન લાઈન અરĥ કરતી વખતે દશા½વવાના રહશે.આ પા ° ́તા ̆માણપ́ સબં િંધત Ĥહરાત માટ ° ° ઓનલાઈન અરĥ કરવાની છેƣલી તારŽખ Ʌધુ ીમાં ઇƨȻુકરાયેલ હોɂું જોઈએ. જો આ ̆માણપ́ આ સમયગાળા દરિમયાન ઈƨȻુથયɀે ું હશ,ેતો જ માƛય રાખવામાં આવશે અƛયથા તે માƛય રાખવામાં આવશેનˆહ.  સરકારની ̆વત½માન જોગવાઈ Ⱥજુ બ અનામત કëાના ઉમેદવારો ‡બન અનામત વગ½ના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથા½ત વયમયા½દા, અȵભુ વની લાયકાત,‡બનઅનામત વગ½ના ઉમેદવારો માટ°અપનાવેલ હોય તેના કરતાંવȴુિવƨȱતૃ કર°લ અƛય ëે́)માં ġટછાટ લીધા િસવાય પોતાની Ȥણુ વĂાના આધાર° પસદં ગી પામેતો ‡બનઅનામત જƊયાની સામે ગણતરŽમાં લેવાના થાય છે.  ઉમેદવાર° અરĥમાં Ĥિત Ӕગે Ȑ િવગત દશા½વલે હશેતેમાં પાછળથી ફ°રફાર કરવાની િવનતં ી માƛય રાખવામાં આવશેનહӄ જો કોઈ ઉમેદવાર° િનયત સમયગાળા દરƠયાન ઇƨȻુથયેલ િનયત નȺનૂ ાȵંુ̆માણપ́ રȩૂ કર°લ નˆહ હોય તો તઓે ની અરĥ અમાƛય ગણવામાં આવશેઅનેતેઓને‡બનઅનામત ƏƊયા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશેનહŽ. 14. ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારો માટ°:  ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જƊયાઓ સામેપસદં ગી પામેલ ઉમેદવારનેȐ તે ક°ટ°ગરŽ (જનરલ, આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુĤિત, અȵ.ુજનĤિત) ના ઉમેદવારો સામેસરભર કરવામાં આવશે.  ઉમેદવાર ૪૦% ક° તેથી વȴુશારŽરŽક અશƈતતા (ˆદƥયાગં ) ધરાવતા હોવાȵું િસિવલ સȒનȵું સટફŽક°ટ રȩુકર°લ હશે તો જ તેવા ઉમેદવારને ˆદƥયાગં જન ઉમેદવાર તરŽક° ઉપલી વયમયા½દામાં અનેઅનામતનો લાભ મળવાપા́ થશે  િનયમાȵસુ ાર ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારોનેઉપલી વયમયા½દામાં દસ(૧૦) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. 15. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ દર°ક ક°ટ°ગરŽના ઉમેદવારો માટ° ઉપલી વયમયા½દા મળવાપા́ તમામ ̆કારની Ġટછાટ સાથેકોઇપણ સજં ોગોમાં અરĥ ƨવીકારવાની છેƣલી તારŽખે ૪૫ વષ½થી વȴુહોવી જોઇએ નહŽ, િસવાય ક° અ.ƠȻ.ુકો.ની નોકરŽમાં હોય. 16. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥમાં Ȑ Ĥિત (ક°ટ°ગરŽ) દશા½વેલ હશેતેમાં પાછળથી ક°ટ°ગરŽ બદલવાની રȩૂઆત ˴ાĜ રાખવામાં આવશેનહŽ. 17. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં યોƊય ƨથાનેપોતાનો મોબાઇલ નબં ર લખવો અિનવાય½ છે, Ȑ ઉપર ભિવƧયમાં ભરતી Ӕગેસદં °શ આપી શકાય. યોƊય મોબાઇલ નબં ર લખલે ન હોય તવે ા ઉમેદવારને સદં °શ ન પહҭચે તે Ӕગે અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનની કોઇ જવાબદારŽ રહશે નહ ° Ž. 18. સદરɆુજƊયાની ભરતી ̆ˆ˲યા Ӕગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લે‡ખત પ́ƥયવહાર કરવામાં આવશેનહŽ. Ȑની નҭધ લવે ી. ઉમદે વારોએ આ જƊયાની આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા Ӕગેની ĤણકારŽ માટ° અ.ƠȻ.ુકો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવ° ા િવનિંત છે. 19. ઉમેદવારોએ લે‡ખત પરŽëા / ઇƛટરƥȻુમાટ° ƨવખચ આવવા ± ȵું રહશે. ° 20. પસદં ગીની ̆˲Žયાના અિધકારો સëમ સĂા Ďારા નïŽ કર°લ અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનની ƨટાફ િસલેƈશન કિમˆટ / ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમ ° ˆટ / ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીનો િનણ½ય આખરŽ ગણાશે. 21. પસદં ગી પામેલ ઉમેદવારની િનમȰકું સĂાધારŽ ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે. ° 22. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥમાં કોઇપણ િવગત ખોટŽ દશા½વેલ હશે અથવા ભરતી ̆ˆ˲યાના કોઇપણ તબïે ખોટŽ માɀમૂ પડશેતો તેમની અરĥ Ȑ તેતબïે રĆ કરવામાં આવશેતથા તેણેલાયકŽધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશેતો પણ તેમની ઉમેદવારŽ રĆ ગણાશે. તમે જ ભિવƧયમાં પણ ઉમેદવાર° િનમȰકું સમયેરȩૂકર°લ જƛમતારŽખ, શૈë‡ણક લાયકાત, વય, Ĥિત, અȵભુ વ અનેઅƛય ȶરુાવા ખોટા માɀમૂ પડશેક° શકં ાƨપદ જણાશેતો તેની સામેયોƊય કાયદ°સરની કાય½વાહŽ કરવામાં આવશેતેમજ આવા ઉમેદવારની પસદં ગીથી િનમȰકું થયેલ હશેતો કોઇપણ તબïે િનમȰકું રĆ કરવામાં આવશ. ે 23. સીધી ક° આડકતરŽ રŽતે ƨટાફ િસલેƈશન કિમˆટના સƟયો ઉપર લાવવામાં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની ગેરલાયકાતમાં પˆરણમશે. 24. આપેલ Ĥહરખબર કોઇપણ કારણોસર ર ° Ć કરવાની ક°તેમાં ફ°રફાર કરવાની આવƦયકતા ઉભી થશેતો તેવા સજં ોગોમાં તેમ કરવાનો અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનનો સ ંȶણૂ ½ હï / અિધકાર રહશે અને ° અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શન આ માટ°કારણો આપવા બધં ાયલે રહશે નહ ° Ž. 25. સદર ખાલી પડ°લ જƊયાઓની ભરતી ̆˲Žયા Ȑ તે સમયના રોƨટર િનયમનેઆધીન કરવામાં આવશે. 26. Ĥહર° ખબરમાં આવેલ અરĥઓની સ ંƉયાને ƚયાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા માટ°િવચારણામાં લેવા ક° મેરŽટના આધાર° શોટ½લીƨટ કરŽ આગળની ભરતી ̆˲Žયા / લે‡ખત પરŽëા / ઓનલાઇન પરŽëા માટ°િવચારણામાં લેવા તેӔગે માન. ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીનો િનણ½ય Ӕિતમ ગણાશે. વȴમુ ા, ં લે‡ખત પરŽëા લવે ાના સજં ોગોમાં લવે ાની થતી સભં િવત લે‡ખત / ઓનલાઇન પરŽëા Ɖયાતનામ સ ંƨથા મારફતે જĮર જણાયેએક કરતાં વȴુસેશનમાં / ȩુદા ȩુદા ̆ĕપ́ો Ӕતગ½ત િવ‡ભđ ̆ĕોના સેટ મારફતેયોજવામાં આવશે. Ȑ બાબતેઉમેદવારો કોઇ તકરાર કરŽ શકશે નહŽ. 27. Ĥહર° ખબરમાં આવેલ અરĥઓની સ ંƉયાને ƚયાને લઇ, આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા માટ° ઉમેદવારોને માƛય ગણવા Ӕગે નીતી નïŽ કરવા ƠȻિુન. કિમશનર̒ીનો િનણ½ય આખરŽ ગણાશે. 28. અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનના વગ½-૩ અને વગ½-૪ના તમામ સવં ગҴની જƊયાઓ પર સીધી ભરતીથી િનમȰકું ો ફŽƈસ પગારના સહાયક અજમાયશી તરŽક° કરવાનો અમલ રાԌય સરકાર̒ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ ˲માકં : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓને ƚયાને લઇ ƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, ƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અનેƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મȩં ૂરŽ Ⱥજુ બ Ʌધુ ાર°લ નવી હયાત ફŽƈસ પગારની િનિત Ⱥજુ બ પસદં ગીથી િનમȰકું પામેલ ઉમેદવારોનેજĮરŽ શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહશે તથા સરકાર ° ̒ીના વખતો-વખત થતા ફ°રફારને આિધન રહશે. ° તા:૧૫/૦૩/૨૦૨૪ સહŽ /- ƠȻિુનિસપલ કિમશનર -: ઓનલાઇન અરĥ ફŽ તથા તેની રસીદ Ӕગેની Ʌચૂ નાઓ:-  ‡બન અનામત વગ½ના અનેઅનામત Ĥિતના ઉમેદવારો માટ°:  ઓનલાઈન અરĥ કરતી વખતે ફƈત ‡બન અનામત વગ½ના તમામ ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ Į. ૫૦૦/-અનેતથા આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુ Ĥિત, અȵ.ુ જનĤિતના ઉમેદવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૨૫૦/- (Ӕક°Įિપયા બસો પચાસ ȶરૂા) ભરવાની રહશે. ° ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ ભરવાની રહશ° ેનહӄ. સૌ ̆થમ ઉમેદવાર°  https://ahmedabadcity.gov.in/AMCWEBREC/HRMS/FrmVacancyDetail.aspx ‡લક પર જઈ„ , Ȑ તે જƊયા સામે દશા½વેલ Apply Online પર કલીક કરŽ, તમામ િવગતો ભરŽ, અરĥ સબમીટ કરવાની રહશે. ° Ɨયાર બાદ ઓનલાઈન અરĥમાં દશા½વેલ મોબાઈલ નબં ર પર SMS આવશે. Ȑમાં ઉમેદવારનો એƜલીક°શનનબં રદશા½વેલ હશે.  ઓનલાઇન અરĥ સબમીટ થયેથી અરĥ ફŽ ભરવા માટ° સીધી જ એક ‡લ„ક ઓપન થશે. Ȑમાં જƊયાȵુંનામ,એƜલીક°શન નબં ર અનેજƛમ તારŽખ ભરŽ Submit પર ƈલીક કરવાની રહશે. ° જો કોઇ કારણોસર પેમેƛટ ‡લ„ક ઓપન ન થાય તો નીચે દશા½વેલ ‡લ„ક પર ‹ƈલક કરવી. https://ahmedabadcity.gov.in/AMCWEBREC/HRMS/frmFeesPayment.aspx  Submit પર ƈલીક કયા½ બાદ ગેટ વેપસદં કરŽ ડ°બીટ કાડ½, ˲°ડŽટ કાડ½ અથવા નેટ બҪકŽગ થી પેમેƛટની ̆˲Žયા ȶણૂ ½ કરવાની રહશે. °  મોબાઈલ નબં રમાં પેમેƛટ સફળ થયાનો મસે ેજ આƥયા બાદ ફરŽ Recruitment &Results link Download Receipt માં જઈનેઓનલાઇન અરĥની રસીદ મેળવવાની રહશે. °  જો ઉમેદવાર Ďારા પેમેƛટની ̆˲Žયા ȶણૂ ½ કયા½ બાદ કોઇ કારણોસર પેમેƛટ સફળ ન થાય તો, ઉમેદવાર° ૩ કલાક બાદ જ બીĥવાર પમે ેƛટની ̆˲Žયા કરવાની રહશ° ે.  ˆદƥયાગં જનવગ½ના ઉમેદવારો માટ° :  ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, Ȑતે જƊયા સામે દશા½વેલ Apply Online પર કલીક કરŽ, તમામ િવગતો ભરŽ, અરĥ સબમીટ કરવાની રહશે. ° Ɨયાર બાદ ઓનલાઈન અરĥમાં દશા½વેલ મોબાઈલ નબં ર પર SMS આવશે. Ȑમાં ઉમેદવારનોએƜલીક°શન નબં ર દશા½વેલ હશે. SMS મળેથી ફરŽ Recruitment & Results link Download Receipt માં જઈનેઓનલાઇનઅરĥની રસીદ મેળવવાની રહશ° ે. User Manual for Recruitment Website Link: http://ahmedabadcity.gov.inClick On Recruitment and Result for Apply AMC Vacancies: After Click on Recruitment and Result the Recruitment Page Are Open Like Below: For Application Click on Apply Button: After Click on Apply the Application Page Are Open Like below: Candidate Details -: All Field Are Mandatory (*) Only Enter That Number whose DND Settings Are Off. If The DND Settings Are on Of Your Mobile Number You Are Not Able to Getting OTP Or Messages Regarding This. 1.) Required Qualification -: Need to Click on Add Button to Add Detail. 2.) Additional Qualification -: Click on Add Button to Add Multiple Records. Note: In result type, if the candidate has Grade or CGPA, then the candidate has to enter equivalent percentage as per their university norms in the percentage column. 3.) Language Knows -: Click the Checkboxes to Select the Languages. 4.) Work Experience Details -: - Click on Add Button to Add Record - Candidate has to select from Current and Previous options. - Click on Add button to add multiple records. After Fill the All Required Details, You Need To check the checkbox of agreement before The Click on Submit Detail Button. 5.) Final Submission -: Note: Before Click Submit Document Button You Need to Upload All the Required Document Which Are Mandatory.  For Document Upload You Need to Choose File Button, And Click View Button to Open Your Document. - Upload The Candidate Passport Size Photo and Signature in JPG And PNG Format. - For Experience Letter combine all certificates in one PDF.  After final submission, application number will be generated & candidate will receive confirmation message & application number on their registered mobile no. - After that the candidate can print the receipt. - Use this application number to reprint the receipt & for further communication. If In Case of When User Forget Their Application Number -: 1.) Click On the Forget Application Id Link 2.) Below page will open after clicking on above link. For Getting Your Application Number: 1. The User Needs to Select Vacancy name and Enter the Register Mobile Number or Email Id and Then Do the Submit. 2. Your Application Id Number Are Send to Register Mobile Number or Email Id. Note: Register Mobile Number and Email Id Are That (where The Candidate Details Was Filled) For Modification of Application Before the Time Line You Need to Click on Modify Button for Further Changes.  Candidate has to select the above-mentioned link for fees payment. Below page will open after clicking on above link.  In above page Candidate has to select the name of the vacancy from the Vacancy Name Drop Down. - Enter the Application Number received on Mobile. - Enter Date of Birth and Click the Search Button. - After Then Click on Pay Fees Payment Button to Procced the Payment. Download Receipt of Your Application -: You Need to Click on Download Receipt Button. Now below screen will be open for Download Receipt.  Enter Application Number and Date of Birth to download receipt. અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનમહાનગર સેવા સદન Ĥહરખબર ° ˲માકં : ૨૭ / ૨૦૨૩-૨૪ અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનના િવિવધ ખાતાઓ માટ° નીચે જણાવેલ જƊયા ભરવા માટ° િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૧૫/૦૪/૨૦૨૪ના રોજ ૨૩.૫૯ કલાક Ʌધુ ીમાં મળેતેરŽતે ફƈત ઓનલાઇન અરĥઓ મગં ાવવામાં આવેછે. જƊયાȵું નામ સહાયક ȩુનીયર કલાક½ જƊયાની સ ંƉયા Ȣુલ - ૬૧૨ (૨૬૮ – ‡બન અનામત, ૬૧ - આ.ન.વ., ૧૩૭- સા.શૈ.પ.વ., ૧૭ - અȵ.ુĤિત, ૧૨૯ - અȵ.ુ જનĤિત) નોધ: ˆદƥયાગં અનામતની હાલ ૩૬ ખાલી જƊયા Ȑતેક°ટ°ગરŽમાં સમાવવાની રહશે. ° લાયકાત 1. કોઈ પણ માƛય િવČાશાખાના સેકƛડ કલાસ ˴ેજȻએુ ટ પાસ2. સરકાર માƛય સ ંƨથામાથં ી સી.સી.સી. પાસ પગારધોરણ હાલ ફŽƈસ વેતન Į. ૨૬૦૦૦/- ́ણ વષ½Ʌધુ ી Ɨયારબાદ કામગીરŽના Ⱥƣુયાકં નનેƚયાને લઇ, લેવલ – ૨, પેમે˼Žƈસ Į. ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની ˴ેડમાં બઝે ીક+િનયમȺજુબમળŽ શકતા અƛય ભƘથા.ં વયમયા½દા 33 વષ½થી વȴુનહӄ, િસવાય ક° અમદાવાદ ƠȻિન. કોપુ Ҵર°શનમાં ફરજ બĤવતા હોય. -:સી.સી.સી.ની લાયકાત બાબતે:-  સી.સી.સી. પાસ Ӕગેની લાયકાત સદં ભ±: Ȥજુ રાત ȺƣુકŽ સેવા વગકરણ અને ભરતી(સામાƛય િનયમો) ૧૯૬૭ના િનયમ-૮(૧-એ)ની જોગવાઇ Ⱥજુ બ કોƠƜȻટુરȵું બેઝીક નોલેજ રાવતા હોવાȵું ̆માણપ́ રȩુ કરવાȵું રહશે. સરકાર ° ̒ીના સામƛય વહŽવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ના ઠરાવ માકં : સીઆરઆર-૧૦- ૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પ́ક – ૧માં દશા½વલે ƟયાસǠમને ોƠƜȻટુરના બઝે ીક નોલેજ તરŽક° Ĥહર કર ° °લ છે. આ અƟયાસ˲મ Ⱥજુ બના કોƠƜȻટુર વષયની ણકારŽ Ӕગેȵુકોઇપણ સƨં થાȵું ̆માણપ́ માƛય રહશે. વ ȴમુ ાં માƛય ȻિુનવસટŽ અથવા સરકાર Ďારા માƛય સ ંƨથામાં કોƠƜȻટુર ìાન Ӕગને ા કોઇપણ ˆડƜલોમાં, ˆડ˴ી ક° સટફŽક°ટ કોસ½ કર°લ હોય તેવા ̆માણપ́ો અથવા ˆડ˴ી ક°ˆડƜલોમાનં ા અƟયાસ˲મમાં કોƠƜȻટુર એક િવષય તરŽક° હોય તેવા ̆માણપ́ો અથવા ધોરણ – ૧૦ અનેધોરણ – ૧૨ની પરŽëા કોƠƜȻટુર િવષય સાથેપાસ કર°લ હોય તેવા ̆માણપ́ો માƛય રહશે. આ તબ ° ïે ̆માણપ́ ન ધરાવતા ઉમેદવારો અરĥ કરŽ શકશે પરંȱુ અજમાયશી સમય દરƠયાન આ ̆માણપ́ અȧકૂ રȩુ કરવાȵું રહશ° ેઅƛયથા િનમȰકંૂ રદબાતલ ઠરશે.  રાԌય સરકાર̒ીના સામાƛય વહŽવટ િવભાગ, ઠરાવ ˲માકં : પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટ½-૩-ક તા.૦૧/૦૪/૧૭માં દશા½ƥયા Ⱥજુ બના કોƠƜȻટુર સબં િંધત શૈë‡ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ સવં ગ½માં સીધી ભરતીથી િનમȰકંૂ પામેલ કમ½ચારŽ/અિધકારŽઓને સી.સી.સી./ સી.સી.સી.+ની પરŽëામાથં ી ȺŠƈુ ત આપવાȵું ઠરાવેલ છે. -: ઉપરોƈત જƊયા માટ° ઓનલાઇન અરĥ કરતી વખતેઉમેદવાર° ƚયાનેલેવાની અગƗયની Ʌચુ નાઓ :- 1. ƨટ°. કિમˆટ ઠરાવ ˲માકં : ૬૯૨ તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૩ અને ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ˲માકં : ૫૯૭ તા: ૩૦/૧૦/૨૦૨૩ અȵસુ ાર ‡બન અનામત વગ½ના (ˆદƥયાગં જન વગ½ િસવાયના) ઉમદેવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૫૦૦/- (Ӕક° Įિપયા પાચં સો ȶરૂા) તથા આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુ Ĥિત, અȵ.ુ જનĤિતના (ˆદƥયાગં જન વગ½ િસવાયના) ઉમેદવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૨૫૦/- (Ӕક° Įિપયા બસો પચાસ ȶરૂા) ઓનલાઈન તા:૨૫/૦૪/૨૦૨૪ Ʌધુ ીમાં ભરવાના રહશે. ° (ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ ભરવાની રહશ° ે નહӄ.) 2. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ભર°લ િવગતો સમ˴ ભરતી ̆ˆ˲યા માટ° આખરŽ ગણવામાંઆવશે અનેતેના ȶરુાવા અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શન માગં ેƗયાર° અસલમાં (̆મા‡ણત નકલો સˆહત) રȩૂકરવાના રહશે. ચકાસણી દર ° Ơયાન ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ભર°લ િવગતો તથા ȶરુાવામાં ફ°રફાર અથવા તફાવત જણાશેતો ઉમેદવારŽ રĆબાતલ ગણવામાં આવશે. 3. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં Ȑ પાસપોટ½ સાઇઝનો ફોટો˴ાફ Upload કર°લ હોય, તે ફોટો˴ાફની વȴુકોપીઓ પોતાની પાસેરાખવાની રહશે અને ભરતી ° ̆ˆ˲યા (લે‡ખત પરŽëા / ઇƛટરƥȻુ/ િવગરે°) સમયે તેવો જ ફોટો˴ાફ રȩૂકરવાનો રહશે. ° 4. એક ઉમેદવાર એક ક°ડર માટ° એક જ અરĥ કરŽ શકશે. એક ક°ડર માટ° એક થી વȴુઅરĥના ˆકƨસામાં છેƣલી ઓનલાઇન કƛફમ½ થયેલ અરĥ જ માƛય ઠરશ.ે બાકŽની અરĥ રĆ કરવા Ӕગે િનણ½ય કરવાની સĂા માન. ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીની રહશ° ેઅનેતેઉપરાતં ભર°લ ફŽ ના નાણાં પરત મળવાપા́ રહશે નહ ° ӄ. 5. Әમર, લાયકાત અને અȵભુ વ ઓનલાઇન અરĥ ƨવીકારવાની છેƣલી તારŽખના રોજની ગણવામાં આવશે. 6. માક½શીટ, ડŽ˴ી સટફŽક°ટમાં ˴ેડ દશા½વલે હોય તો તેȵું સમકë ટકામાં માƛય ȻિુનવસટŽȵું કƛવઝ½ન કોƧટક રȩૂકરવાȵું રહશે. ° 7. અ.ƠȻ.ુકો.માં ફરજ બĤવતા કમ½ચારŽએ અસલ ̆માણપ́ોની ચકાસણી સમયે છેƣલા માસની પગારƨલીપ રȩૂકરવાની રહશ° ે. આ ઉપરાતં જો એક કરતાં વȴુહોĆા ઉપર ફરજ બĤવેલ હોય તો ̆મોશન ક° િસલેƈશનના Ɇુકમની નકલ અવƦયપણે રȩૂકરવાની રહશે. ° 8. Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના હોય તેવા અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° અનામત જƊયા ઉપર ક° ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર અરĥ કરવાની છે ક° ક°મ ? તે ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં ƨપƧટ જણાવવાȵું રહશે અને ° Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના અનામત Ĥિતના ઉમેદવારો ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર અરĥ કરશેતો આવા ઉમેદવારોને ‡બનઅનામત જƊયા ઉપર ઉમેદવારોને લાȤુપડતા ધારા-ધોરણો લાȤુપડશે. 9. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ જણાવેલ અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° તેની Ĥિત Ӕગેȵું (અȵ.ુ Ĥિત, અȵુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથક રŽતે નબળા વગ½ (EWS/આ.ન.વ.) Ȥજુ રાત સરકાર̒ી Ďારા નïŽ કરાયેલ નȺનૂ ા Ⱥજુ બȵું સરકાર̒ીના સëમ અિધકારŽ Ďારા આપવામાં આવેલ ̆માણપ́ રȩુકરવાȵું રહશે. ° સદર ̆માણપ́ ˲માકં અનેતારŽખ ઓનલાઈન અરĥમાં અવƦયપણેદશા½વવાના રહશે. ° 10. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ જણાવેલ અનામત Ĥિતના ઉમેદવાર° Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના હોય તેવા અȵɅુ ‡ુચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ુચત જનĤિત, સામાĥક શૈë‡ણક પછાત વગ તથા આિથ ½ ક રŽતે નબળા વગ½ (EWS//આ.ન.વ.) ના ઉમેદવારોના ˆકƨસામાં ઉપલી વયમયા½દામાં પાચં (૫) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. Ȥજુ રાત રાԌય િસવાયના અƛય રાԌય Ďારા ઇƨȻુકર°લ ઉપરોƈત Ĥિતના સટ.ને આધાર° અનામત Ӕગને ો કોઇ પણ લાભ મળવાપા́ રહશે નહ ° Ž. 11. િનયમાȵસુ ાર મˆહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા½દામાં પાચં (૫) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. 12. મˆહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાનેબદલેપિતના નામેઅરĥ કરવા માગં તા હોય તો તેમણેલƊન રĥƨ˼°શનની નકલ અસલ ̆માણપ́ોની ચકાસણી સમયે ફરĥયાતપણેરȩૂકરવાની રહશે. ° 13. અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અનેશૈë‡ણક રŽતેપછાત વગ½ અનેઆિથક રŽતે નબળા વગ½ :-  Ⱥળૂ Ȥજુ રાતના અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ અનેઆિથક રŽતે નબળા વગ½ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગ½ના ઉમેદવાર તરŽક° લાભ મળશે.  અȵɅુ ‡ૂચત Ĥિત, અȵɅુ ‡ૂચત જન Ĥિત, સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ અને આિથક રŽતે નબળા વગ½ પૈકŽ ઉમેદવાર Ȑ વગ½ના હોય તેની િવગતો અરĥપ́કમાં અȧકૂ આપવી.  ઉમેદવાર° અરĥ પ́કના સબં િંધત કોલમમાં Ȑ તે અનામત કëા દશા½વેલ નહŽ હોય તો પાછળથી અનામત વગ½ના ઉમેદવાર તરŽક° લાભ મેળવવાનો હï દાવો માƛય રાખવામાં આવશેનહӄ  અનામત વગ½નો લાભ મળે વવા ઈƍછતા ઉમેદવાર° તને ા સમથ½નમાં સëમ અિધકારŽ Ďારા િનયત નȺનૂ ામાં આપવામાં આવેĤિત ̆માણપ́ની નકલ અરĥ સાથે અȧકૂ સામલે કરવાની રહશે. ° અરĥપ́ક સાથેĤિત ̆માણપ́ની નકલ સામેલ નહӄ હોય તો તેપાછળથી ƨવીકારવામાં આવશે નહӄ અને અરĥ પ́ક રદ થવાના પા́ થશે.  સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ના ઉમેદવારોનેઅનામતનો લાભ જો તઓે નો સમાવેશ “ ઉƛƛત વગ½માં “ નહӄ થતો હોય તો જ મળવા પા́ થશે.  સામા‰જક અને શૈë‡ણક રŽતે પછાત વગ½ના ઉમેદવારોએ ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ ન થતો હોવાȵુ Ӕગેȵું સામાĥક ƛયાય અનેઅિધકાˆરતા િવભાગȵું તા-૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે Ȥજુ રાતી નȺનૂ ા ‘ પરŽિશƧટ-ક ‘ Ⱥજુ બȵુંઅથવા નવા િનયત કરાયેલ Ȥજુ રાતી નȺનૂ ા ‘ પરŽિશƧટ૪ ‘ Ⱥજુ બȵું ̆માણપ́ રȩૂકરવાȵું રહશે. °  સામા‰જક ƛયાય અને અિધકારŽતા િવભાગના તા-૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ ˲માકં સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ Ⱥજુ બ ‘ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નહŽ થવા Ӕગને ા ̆માણપ́‘ ની મહĂમ અવિધ (VALIDITY) ઈƦȻુ થયા-વષ½ સˆહત ́ણ નાણાકં Žય વષ½ની રહશે પરં ° ȱુઆɂુ ̆માણપ́ સબં િંધત Ĥહરાત માટ ° ° ઓનલાઈન અરĥ કરવાની છેƣલી તારŽખ Ʌધુ ીમાં ઈƦȻુકરાયલે હોɂું જોઈએ (એટલેક° તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૪ Ʌધુ ીમા)ં . જો આ ̆માણપ́ આ સમયગાળા દરિમયાન ઈƦȻુથયɀે ુહશે, તો જ માƛય રાખવામાંઆવશેઅƛયથા તેમાƛય રાખવામાં આવશે નહӄ.  પˆર‡ણત મહŽલા ઉમેદવારોએ આɂુ ̆માણપ́ તેમના માતા-િપતાની આવકના સદં ભ½માં રȩૂ કરવાȵું રહશ° ે.જો આવા ઉમદેવારોએ તેમના પિતના આવકના સદં ભ½માં રȩૂકર°લ હશેતો તમે ની અરĥ રદ કરવામાં આવશે.  ઉમેદવાર° ઓનલાઈન અરĥ કરતી વખતે Ȑ ‘ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નહŽ થવા Ӕગેȵું̆માણપ́‘ ની િવગતો જણાવેલ હોય તેનીજ નકલ અરĥ સાથે જોડવાની રહશે. જો આવા ° ̆માણપ́માં કોઈ ȹલૂ હોવાના કારણેઉમેદવાર Ĥહરાતની છે ° ƣલી તારŽખ બાદȵું નɂું ̆માણપ́ મેળવે તો પણ સામા‰જક અને શૌë‡ણક રŽતે પછાત વગના ઉમેદવાર તર ½ Žક° પા́ થવા માટ° ઓનલાઈન અરĥમાં જણાવેલ ̆માણપ́ જ માƛય રહશે. °  ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ ન થતો હોવા Ӕગેȵું̆માણપ́ આપવા માટ° ૬ માપદંડો ƚયાનેલવે ાય છે. ̆માણપ́ની અવિધ હવે́ણ નાણાકં Žય વષ½ની છે. પરંȱુઉƈત માપદંડો પૈકŽ કોઈપણ માપદંડમાં આ અવિધ દરƠયાન ફ°રફાર થાય તો તેની ƨવૈ‹ƍછક Ĥહર° ાત સબં િંધત ઉમેદવાર° તથા તેના માતા- િપતા / વાલીએ ƨવયં સબં િંધત સĂાિધકારŽ તેમજ તેના Ďારા ̆માણપ́માં કોઈ ફ°રફાર કરવામાં આવે તો અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનને કરવાની રહશે ° . ઉમેદવાર / માતા-િપતા / વાલી આવી Ĥહરાત ન ° ˆહ„ કરŽને કોઈપણ િવગતો ġપાવશેતો તેઓ કાયદ°સરની કાય½વાહŽને પા́ બનશે અનેતેઓએ મળે વલે અનામતનો લાભ રĆ કરવાપા́ થશે. ઉƛƛત વગ½માં સમાવેશ નˆહ થવા Ӕગેના ̆માણપ́ મેળવવા માટ°ના કોઈપણ માપદંડમાં ફ°રફારની ƨવૈ‹ƍછક Ĥહરાત કરવાની ° જવાબદારŽ ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલીની ƥયˆકતગત રŽતે અને સ ંȻƈુત રŽતે રહશે. °  સામા‰જક ƛયાય અને અિધકારŽતા િવભાગના ઠરાવ ˲માકં :ઈડબƣȻએુ સ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૩.૦૯.૨૦૧૯ની જોગવાઈ Ⱥજુ બ આિથક રŽતેનબળા વગҴ (EWS) માટ°ના પા́તા ̆માણપ́ો ઈƨȻુ(ISSUE) થયા તારŽખથી ́ણ વષ½Ʌધુ ી માƛય ગણવામાં આવશે. આિથક રŽતે નબળા વગҴના ઉમેદવારોએ રાજય સરકારના સામા‰જક ƛયાય અનેઅિધકારŽતા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ˲માકં : ઈ.ડબƣȻ.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ નȺનૂ ા(Ӕ˴ેĥમાં Annexure KH અથવા Ȥજુ રાતીમાં પˆરિશƧટ-ગ)માં મળે વેલ આિથક રŽતે નબળા વગҴ માટ°ના ̆માણપ́ના નબં ર અનેતારŽખ ઓન લાઈન અરĥ કરતી વખતે દશા½વવાના રહશે.આ પા ° ́તા ̆માણપ́ સબં િંધત Ĥહરાત માટ ° ° ઓનલાઈન અરĥ કરવાની છેƣલી તારŽખ Ʌધુ ીમાં ઇƨȻુકરાયેલ હોɂું જોઈએ. જો આ ̆માણપ́ આ સમયગાળા દરિમયાન ઈƨȻુથયɀે ું હશ,ેતો જ માƛય રાખવામાં આવશે અƛયથા તે માƛય રાખવામાં આવશેનˆહ.  સરકારની ̆વત½માન જોગવાઈ Ⱥજુ બ અનામત કëાના ઉમેદવારો ‡બન અનામત વગ½ના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથા½ત વયમયા½દા, અȵભુ વની લાયકાત,‡બનઅનામત વગ½ના ઉમેદવારો માટ°અપનાવેલ હોય તેના કરતાંવȴુિવƨȱતૃ કર°લ અƛય ëે́)માં ġટછાટ લીધા િસવાય પોતાની Ȥણુ વĂાના આધાર° પસદં ગી પામેતો ‡બનઅનામત જƊયાની સામે ગણતરŽમાં લેવાના થાય છે.  ઉમેદવાર° અરĥમાં Ĥિત Ӕગે Ȑ િવગત દશા½વલે હશેતેમાં પાછળથી ફ°રફાર કરવાની િવનતં ી માƛય રાખવામાં આવશેનહӄ જો કોઈ ઉમેદવાર° િનયત સમયગાળા દરƠયાન ઇƨȻુથયેલ િનયત નȺનૂ ાȵંુ̆માણપ́ રȩૂ કર°લ નˆહ હોય તો તઓે ની અરĥ અમાƛય ગણવામાં આવશેઅનેતેઓને‡બનઅનામત ƏƊયા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશેનહŽ. 14. ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારો માટ°:  ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જƊયાઓ સામેપસદં ગી પામેલ ઉમેદવારનેȐ તે ક°ટ°ગરŽ (જનરલ, આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુĤિત, અȵ.ુજનĤિત) ના ઉમેદવારો સામેસરભર કરવામાં આવશે.  ઉમેદવાર ૪૦% ક° તેથી વȴુશારŽરŽક અશƈતતા (ˆદƥયાગં ) ધરાવતા હોવાȵું િસિવલ સȒનȵું સટફŽક°ટ રȩુકર°લ હશે તો જ તેવા ઉમેદવારને ˆદƥયાગં જન ઉમેદવાર તરŽક° ઉપલી વયમયા½દામાં અનેઅનામતનો લાભ મળવાપા́ થશે  િનયમાȵસુ ાર ˆદƥયાગં જન ઉમેદવારોનેઉપલી વયમયા½દામાં દસ(૧૦) વષ½ની Ġટછાટ આપવામાં આવશે. 15. રોƨટર અ‡ભ̆ાય Ⱥજુ બ દર°ક ક°ટ°ગરŽના ઉમેદવારો માટ° ઉપલી વયમયા½દા મળવાપા́ તમામ ̆કારની Ġટછાટ સાથેકોઇપણ સજં ોગોમાં અરĥ ƨવીકારવાની છેƣલી તારŽખે ૪૫ વષ½થી વȴુહોવી જોઇએ નહŽ, િસવાય ક° અ.ƠȻ.ુકો.ની નોકરŽમાં હોય. 16. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥમાં Ȑ Ĥિત (ક°ટ°ગરŽ) દશા½વેલ હશેતેમાં પાછળથી ક°ટ°ગરŽ બદલવાની રȩૂઆત ˴ાĜ રાખવામાં આવશેનહŽ. 17. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥ ફોમ½માં યોƊય ƨથાનેપોતાનો મોબાઇલ નબં ર લખવો અિનવાય½ છે, Ȑ ઉપર ભિવƧયમાં ભરતી Ӕગેસદં °શ આપી શકાય. યોƊય મોબાઇલ નબં ર લખલે ન હોય તવે ા ઉમેદવારને સદં °શ ન પહҭચે તે Ӕગે અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનની કોઇ જવાબદારŽ રહશે નહ ° Ž. 18. સદરɆુજƊયાની ભરતી ̆ˆ˲યા Ӕગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લે‡ખત પ́ƥયવહાર કરવામાં આવશેનહŽ. Ȑની નҭધ લવે ી. ઉમદે વારોએ આ જƊયાની આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા Ӕગેની ĤણકારŽ માટ° અ.ƠȻ.ુકો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવ° ા િવનિંત છે. 19. ઉમેદવારોએ લે‡ખત પરŽëા / ઇƛટરƥȻુમાટ° ƨવખચ આવવા ± ȵું રહશે. ° 20. પસદં ગીની ̆˲Žયાના અિધકારો સëમ સĂા Ďારા નïŽ કર°લ અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનની ƨટાફ િસલેƈશન કિમˆટ / ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમ ° ˆટ / ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીનો િનણ½ય આખરŽ ગણાશે. 21. પસદં ગી પામેલ ઉમેદવારની િનમȰકું સĂાધારŽ ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે. ° 22. ઉમેદવાર° ઓનલાઇન અરĥમાં કોઇપણ િવગત ખોટŽ દશા½વેલ હશે અથવા ભરતી ̆ˆ˲યાના કોઇપણ તબïે ખોટŽ માɀમૂ પડશેતો તેમની અરĥ Ȑ તેતબïે રĆ કરવામાં આવશેતથા તેણેલાયકŽધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશેતો પણ તેમની ઉમેદવારŽ રĆ ગણાશે. તમે જ ભિવƧયમાં પણ ઉમેદવાર° િનમȰકું સમયેરȩૂકર°લ જƛમતારŽખ, શૈë‡ણક લાયકાત, વય, Ĥિત, અȵભુ વ અનેઅƛય ȶરુાવા ખોટા માɀમૂ પડશેક° શકં ાƨપદ જણાશેતો તેની સામેયોƊય કાયદ°સરની કાય½વાહŽ કરવામાં આવશેતેમજ આવા ઉમેદવારની પસદં ગીથી િનમȰકું થયેલ હશેતો કોઇપણ તબïે િનમȰકું રĆ કરવામાં આવશ. ે 23. સીધી ક° આડકતરŽ રŽતે ƨટાફ િસલેƈશન કિમˆટના સƟયો ઉપર લાવવામાં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની ગેરલાયકાતમાં પˆરણમશે. 24. આપેલ Ĥહરખબર કોઇપણ કારણોસર ર ° Ć કરવાની ક°તેમાં ફ°રફાર કરવાની આવƦયકતા ઉભી થશેતો તેવા સજં ોગોમાં તેમ કરવાનો અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનનો સ ંȶણૂ ½ હï / અિધકાર રહશે અને ° અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શન આ માટ°કારણો આપવા બધં ાયલે રહશે નહ ° Ž. 25. સદર ખાલી પડ°લ જƊયાઓની ભરતી ̆˲Žયા Ȑ તે સમયના રોƨટર િનયમનેઆધીન કરવામાં આવશે. 26. Ĥહર° ખબરમાં આવેલ અરĥઓની સ ંƉયાને ƚયાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા માટ°િવચારણામાં લેવા ક° મેરŽટના આધાર° શોટ½લીƨટ કરŽ આગળની ભરતી ̆˲Žયા / લે‡ખત પરŽëા / ઓનલાઇન પરŽëા માટ°િવચારણામાં લેવા તેӔગે માન. ƠȻિુનિસપલ કિમશનર̒ીનો િનણ½ય Ӕિતમ ગણાશે. વȴમુ ા, ં લે‡ખત પરŽëા લવે ાના સજં ોગોમાં લવે ાની થતી સભં િવત લે‡ખત / ઓનલાઇન પરŽëા Ɖયાતનામ સ ંƨથા મારફતે જĮર જણાયેએક કરતાં વȴુસેશનમાં / ȩુદા ȩુદા ̆ĕપ́ો Ӕતગ½ત િવ‡ભđ ̆ĕોના સેટ મારફતેયોજવામાં આવશે. Ȑ બાબતેઉમેદવારો કોઇ તકરાર કરŽ શકશે નહŽ. 27. Ĥહર° ખબરમાં આવેલ અરĥઓની સ ંƉયાને ƚયાને લઇ, આગળની ભરતી ̆ˆ˲યા માટ° ઉમેદવારોને માƛય ગણવા Ӕગે નીતી નïŽ કરવા ƠȻિુન. કિમશનર̒ીનો િનણ½ય આખરŽ ગણાશે. 28. અમદાવાદ ƠȻિુનિસપલ કોપҴર°શનના વગ½-૩ અને વગ½-૪ના તમામ સવં ગҴની જƊયાઓ પર સીધી ભરતીથી િનમȰકું ો ફŽƈસ પગારના સહાયક અજમાયશી તરŽક° કરવાનો અમલ રાԌય સરકાર̒ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ ˲માકં : ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓને ƚયાને લઇ ƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, ƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અનેƨટ°ƛડӄગ કિમˆટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા ƠȻિુનિસપલ બોડ½ ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મȩં ૂરŽ Ⱥજુ બ Ʌધુ ાર°લ નવી હયાત ફŽƈસ પગારની િનિત Ⱥજુ બ પસદં ગીથી િનમȰકું પામેલ ઉમેદવારોનેજĮરŽ શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહશે તથા સરકાર ° ̒ીના વખતો-વખત થતા ફ°રફારને આિધન રહશે. ° તા:૧૫/૦૩/૨૦૨૪ સહŽ /- ƠȻિુનિસપલ કિમશનર -: ઓનલાઇન અરĥ ફŽ તથા તેની રસીદ Ӕગેની Ʌચૂ નાઓ:-  ‡બન અનામત વગ½ના અનેઅનામત Ĥિતના ઉમેદવારો માટ°:  ઓનલાઈન અરĥ કરતી વખતે ફƈત ‡બન અનામત વગ½ના તમામ ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ Į. ૫૦૦/-અનેતથા આ.ન.વ., સા.શૈ.પ.વગ½, અȵ.ુ Ĥિત, અȵ.ુ જનĤિતના ઉમેદવારોએ અરĥદŽઠ Į. ૨૫૦/- (Ӕક°Įિપયા બસો પચાસ ȶરૂા) ભરવાની રહશે. ° ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ અરĥ ફŽ ભરવાની રહશ° ેનહӄ. સૌ ̆થમ ઉમેદવાર°  https://ahmedabadcity.gov.in/AMCWEBREC/HRMS/FrmVacancyDetail.aspx ‡લક પર જઈ„ , Ȑ તે જƊયા સામે દશા½વેલ Apply Online પર કલીક કરŽ, તમામ િવગતો ભરŽ, અરĥ સબમીટ કરવાની રહશે. ° Ɨયાર બાદ ઓનલાઈન અરĥમાં દશા½વેલ મોબાઈલ નબં ર પર SMS આવશે. Ȑમાં ઉમેદવારનો એƜલીક°શનનબં રદશા½વેલ હશે.  ઓનલાઇન અરĥ સબમીટ થયેથી અરĥ ફŽ ભરવા માટ° સીધી જ એક ‡લ„ક ઓપન થશે. Ȑમાં જƊયાȵુંનામ,એƜલીક°શન નબં ર અનેજƛમ તારŽખ ભરŽ Submit પર ƈલીક કરવાની રહશે. ° જો કોઇ કારણોસર પેમેƛટ ‡લ„ક ઓપન ન થાય તો નીચે દશા½વેલ ‡લ„ક પર ‹ƈલક કરવી. https://ahmedabadcity.gov.in/AMCWEBREC/HRMS/frmFeesPayment.aspx  Submit પર ƈલીક કયા½ બાદ ગેટ વેપસદં કરŽ ડ°બીટ કાડ½, ˲°ડŽટ કાડ½ અથવા નેટ બҪકŽગ થી પેમેƛટની ̆˲Žયા ȶણૂ ½ કરવાની રહશે. °  મોબાઈલ નબં રમાં પેમેƛટ સફળ થયાનો મસે ેજ આƥયા બાદ ફરŽ Recruitment &Results link Download Receipt માં જઈનેઓનલાઇન અરĥની રસીદ મેળવવાની રહશે. °  જો ઉમેદવાર Ďારા પેમેƛટની ̆˲Žયા ȶણૂ ½ કયા½ બાદ કોઇ કારણોસર પેમેƛટ સફળ ન થાય તો, ઉમેદવાર° ૩ કલાક બાદ જ બીĥવાર પમે ેƛટની ̆˲Žયા કરવાની રહશ° ે.  ˆદƥયાગં જનવગ½ના ઉમેદવારો માટ° :  ˆદƥયાગં જન વગ½ના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, Ȑતે જƊયા સામે દશા½વેલ Apply Online પર કલીક કરŽ, તમામ િવગતો ભરŽ, અરĥ સબમીટ કરવાની રહશે. ° Ɨયાર બાદ ઓનલાઈન અરĥમાં દશા½વેલ મોબાઈલ નબં ર પર SMS આવશે. Ȑમાં ઉમેદવારનોએƜલીક°શન નબં ર દશા½વેલ હશે. SMS મળેથી ફરŽ Recruitment & Results link Download Receipt માં જઈનેઓનલાઇનઅરĥની રસીદ મેળવવાની રહશ° ે. User Manual for Recruitment Website Link: http://ahmedabadcity.gov.inClick On Recruitment and Result for Apply AMC Vacancies: After Click on Recruitment and Result the Recruitment Page Are Open Like Below: For Application Click on Apply Button: After Click on Apply the Application Page Are Open Like below: Candidate Details -: All Field Are Mandatory (*) Only Enter That Number whose DND Settings Are Off. If The DND Settings Are on Of Your Mobile Number You Are Not Able to Getting OTP Or Messages Regarding This. 1.) Required Qualification -: Need to Click on Add Button to Add Detail. 2.) Additional Qualification -: Click on Add Button to Add Multiple Records. Note: In result type, if the candidate has Grade or CGPA, then the candidate has to enter equivalent percentage as per their university norms in the percentage column. 3.) Language Knows -: Click the Checkboxes to Select the Languages. 4.) Work Experience Details -: - Click on Add Button to Add Record - Candidate has to select from Current and Previous options. - Click on Add button to add multiple records. After Fill the All Required Details, You Need To check the checkbox of agreement before The Click on Submit Detail Button. 5.) Final Submission -: Note: Before Click Submit Document Button You Need to Upload All the Required Document Which Are Mandatory.  For Document Upload You Need to Choose File Button, And Click View Button to Open Your Document. - Upload The Candidate Passport Size Photo and Signature in JPG And PNG Format. - For Experience Letter combine all certificates in one PDF.  After final submission, application number will be generated & candidate will receive confirmation message & application number on their registered mobile no. - After that the candidate can print the receipt. - Use this application number to reprint the receipt & for further communication. If In Case of When User Forget Their Application Number -: 1.) Click On the Forget Application Id Link 2.) Below page will open after clicking on above link. For Getting Your Application Number: 1. The User Needs to Select Vacancy name and Enter the Register Mobile Number or Email Id and Then Do the Submit. 2. Your Application Id Number Are Send to Register Mobile Number or Email Id. Note: Register Mobile Number and Email Id Are That (where The Candidate Details Was Filled) For Modification of Application Before the Time Line You Need to Click on Modify Button for Further Changes.  Candidate has to select the above-mentioned link for fees payment. Below page will open after clicking on above link.  In above page Candidate has to select the name of the vacancy from the Vacancy Name Drop Down. - Enter the Application Number received on Mobile. - Enter Date of Birth and Click the Search Button. - After Then Click on Pay Fees Payment Button to Procced the Payment. Download Receipt of Your Application -: You Need to Click on Download Receipt Button. Now below screen will be open for Download Receipt.  Enter Application Number and Date of Birth to download receipt.

Ahmedabad MC Sahayak Jr Clerk Recruitment 2024

Click here for easy reading
Form Mode
Online Mode
Job Location
Ahmedabad
Monthly Salary
Rs. 26000/-
Job Basis
Permanent

Important Dates

 • Starting Date : 15/03/2024
 • Last Date : 19/04/2024 11:59 PM Ext.
 • Fees Last Date : 25/04/2024
 • Exam Date : Available Soon
 • Admit Card : Available Soon

Application Fee

 • General Category : 500/-
 • Other Category : 250/-
 • PH (Divyang) : 0/-
 • Payment Mode : Online Mode

Age Limit

 • Age Limit : Max. 33 Years
 • Age Limit as on : 01/03/2024
 • Age Relaxation Extra as per Rules

Selection Process

 • Written Exam
 • Document Verification
 • Medical Exam

Total Post & Qualification

Post Name
Total
Qualification
Sahayak Junior Clerk
612
 • Graduation Degree,
 • CCC Computer Course.

Category Wise Vacancy

Gen
EWS
OBC
SC
ST
Total
268
61
137
17
129
612

Important Links

Content Type
Content Link
Fill Online Form
Full Notification
Official Website

How to Fill Online Form

 • Read Full Notification Before Filling Online Vacancy Application Form.
 • And collect all the documents like eligibility, ID proof, address details, basic details.
 • Prepare all the scanned documents like photo, sign, ID proof etc.
 • Preview and check all the columns carefully before submitting the application form.
 • If you have to pay the fees online or offline then pay the fees as per the given steps.
 • And then submit the application form and take a print out of the final submitted form.